Make your own free website on Tripod.com
5760-5761 Schedule
ohbez ,ryg kve
K'hal Ateres Zekainim
Kline Galland Center, Seattle, WA
BCMH: 
Bikur Cholim-Machzikay Hadath
KAZ:
K'hal Ateres Zekainim
SBH:
Sephardic Bikur Holim
 
5760
   
 
Civil Date
Hebrew Date
Responsibility Shabbos/Holiday
Sat
19-Aug-00
18 Av
SBH
Ekev
Sat
26-Aug-00
25 Av
KAZ
Re'eh
Sat
02-Sep-00
2 Elul
BCMH
Shoftim
Sat
09-Sep-00
9 Elul
KAZ
Ki Setzei
Sat
16-Sep-00
16 Elul
SBH
Ki Savo
Sat
23-Sep-00
23 Elul
KAZ
Nitzavim-Vayelech
   
5761
   
 
Civil Date
Hebrew Date
Responsibility Shabbos/Holiday
Sat
30-Sep-00
1 Tishrei
KAZ
Rosh HaShanah
Sun
01-Oct-00
2 Tishrei
KAZ
Rosh HaShanah
Sat
07-Oct-00
8 Tishrei
BCMH
Haazinu (Shuvah)
Mon
09-Oct-00
10 Tishrei
KAZ
Yom Kippur
Sat
14-Oct-00
15 Tishrei
KAZ
Succos 1
Sun
15-Oct-00
16 Tishrei
KAZ
Succos 2
Sat
21-Oct-00
21 Tishrei
KAZ
Shemini Atzeres
Sun
22-Oct-00
22 Tishrei
KAZ
Simchas Torah
Sat
28-Oct-00
29 Tishrei
SBH
Bereishis (Machar Chodesh)
Sat
04-Nov-00
6 Cheshvan
BCMH
Noach
Sat
11-Nov-00
13 Cheshvan
KAZ
Lech Lecha
Sat
18-Nov-00
20 Cheshvan
SBH
Vayera
Sat
25-Nov-00
27 Cheshvan
KAZ
Chayye Sarah
Sat
02-Dec-00
5 Kislev
BCMH
Toldos
Sat
09-Dec-00
12 Kislev
KAZ
Vayetzei
Sat
16-Dec-00
19 Kislev
SBH
Vayishlach
Sat
23-Dec-00
26 Kislev
KAZ
Vayeshev (Chanukah)
Sat
30-Dec-00
4 Teves
KAZ
Mikketz
Sat
06-Jan-01
11 Teves
BCMH
Vayigash
Sat
13-Jan-01
18 Teves
KAZ
Vayechi
Sat
20-Jan-01
25 Teves
SBH
Shemos
Sat
27-Jan-01
3 Shevat
KAZ
Va'erah
Sat
03-Feb-01
10 Shevat
BCMH
Bo
Sat
10-Feb-01
17 Shevat
KAZ
Beshalach
Sat
17-Feb-01
24 Shevat
SBH
Yisro
Sat
24-Feb-01
1 Adar
KAZ
Mishpatim (Shekalim)
Sat
03-Mar-01
8 Adar
BCMH
Terumah (Zachor)
Fri
09-Mar-01
14 Adar
KAZ
Purim
Sat
10-Mar-01
15 Adar
KAZ
Tetzaveh
Sat
17-Mar-01
22 Adar
SBH
Ki Sisa (Parah)
Sat
24-Mar-01
29 Adar
KAZ
Yayahkel-Pekudei (HaChodesh)
Sat
31-Mar-01
7 Nisan
KAZ
Vayikra
Sat
07-Apr-01
14 Nisan
BCMH
Tzav (HaGadol)
Sun
08-Apr-01
15 Nisan
KAZ
Pesach 1
Mon
09-Apr-01
16 Nisan
KAZ
Pesach 2
Sat
14-Apr-01
21 Nisan
KAZ
Pesach 7
Sun
15-Apr-01
22 Nisan
KAZ
Pesach 8
Sat
21-Apr-01
28 Nisan
SBH
Shemini
Sat
28-Apr-01
5 Iyar
KAZ
Tazria-Metzorah
Sat
05-May-01
12 Iyar
BCMH
Acharei Mos-Kedoshim
Sat
12-May-01
19 Iyar
KAZ
Emor
Sat
19-May-01
26 Iyar
SBH
Behar-Bechukosai
Sat
26-May-01
4 Sivan
KAZ
Bamidbar
Mon
28-May-01
6 Sivan
KAZ
Shavuos 1
Tue
29-May-01
7 Sivan
KAZ
Shavuos 2
Sat
02-Jun-01
11 Sivan
BCMH
Naso
Sat
09-Jun-01
18 Sivan
KAZ
Behaaloscha
Sat
16-Jun-01
25 Sivan
SBH
Shelach
Sat
23-Jun-01
2 Tamuz
KAZ
Korach
Sat
30-Jun-01
9 Tamuz
KAZ
Chukas
Sat
07-Jul-01
16 Tamuz
BCMH
Balak
Sat
14-Jul-01
23 Tamuz
KAZ
Pinchas
Sat
21-Jul-01
1 Av
SBH
Matos-Masei
Sat
28-Jul-01
8 Av
KAZ
Devarim (Chazon)
Sat
04-Aug-01
15 Av
BCMH
Va'eschanan (Nachamu)
Sat
11-Aug-01
22 Av
KAZ
Ekev
Sat
18-Aug-01
29 Av
KAZ
Re'eh
Sat
25-Aug-01
6 Elul
SBH
Shoftim
Sat
01-Sep-01
13 Elul
BCMH
Ki Setzei
Sat
08-Sep-01
20 Elul
KAZ
Ki Savo
Sat
15-Sep-01
27 Elul
SBH
Nitzavim